Thời sự Thứ bảy, 07:52, 15/06/2019 GMT+7

Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang cúng dường 4 trường hạ

Ngày 13-6, Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang do NT.Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức thăm, cúng dường chư hành giả Tăng Ni đang an cư tại 4 trường hạ trong tỉnh Tiền Giang.

Cùng đi với đoàn có chư Ni trưởng Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh, trụ trì các tự viện.


Chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang tác bạch cúng dường tại trường hạ Vĩnh Tràng

Tại hai trường hạ chư Tăng: Tổ đình Vĩnh Tràng và chùa Phật Ân, NT.Thích nữ Tịnh Nghiêm đã thay mặt đoàn dâng lời vấn an sức khỏe chư tôn đức Ban Chức sự và chư Tăng hành giả đang an cư. Ni trưởng cũng tác bạch cúng dường phẩm vật, tịnh tài của chư Phật tử dâng cúng, trợ duyên, kết tạo duyên phước điền Tam bảo.


Chư Tăng Ban Chức sự trường hạ Vĩnh Tràng

Tại hai trường hạ chư Ni: Tổ đình Sắc Tứ Linh Thứu và chùa Phổ Đức, chư tôn đức Ni trong đoàn được lắng nghe đại diện các trường hạ báo cáo tình hình sinh hoạt, tu tập của chư hành giả an cư.

Theo đó, mùa an cư năm nay chư Ni tại tỉnh nhà tập trung an cư tại hai trú xứ trên 200 vị. Được sự quan tâm của chư tôn đức đại Tăng, Ban Chức sự và sự chỉ dạy tận tình của chư Ni trong Ban Chức sự, Ni chúng hành giả được cấm túc an cư thanh tịnh, an lành trong từng thời khóa tu học.


NT.Thích nữ Tân Liên đã sách tấn đến chư hành giả Ni đang an cư

Thay mặt Ban Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, NT.Thích nữ Tân Liên đã sách tấn đến chư hành giả Ni đang an cư; Ni trưởng vui mừng vì thấy được sự vui tu, ham học của chư Ni trẻ. Đặc biệt là sự nhiệt tâm giữ gìn tòng lâm quy củ của chư Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng nhau tu tập, giữ gìn truyền thống Đức Phật chế định. Ni trưởng tin tưởng kết quả tốt đẹp trong những ngày cộng tu thanh tịnh của chư Ni tỉnh Tiền Giang.

Thích Như Tùng